3 בינו׳ 2010

משכנות שאננים

תחריט שפורסם בספר משנת 1873 ממחיש את מראה שכונת משכנות שאננים זמן קצר לאחר השלמת הבנייה.